gatti portal

Temat: Czy da się coś postawić na gruncie rolnym?
Obawiam się że nic tam legalnie nie postawisz. Mam kawałek ziemii rolnej, ale u mnie gmina nie ma planu. Pomimo tego nie mogę postawić altanki czy domku rekraacyjnego, ale mogę budynek gospodarczy :D Co do zabudowy zagrodowej to liczy się średnia wielkość gospodarstwa rolego w danej gminie, ale obawiam się,że to przy aktualnym planie również nie wchodzi w grę. Moim zdanem tam, gdzie trzeba pozwolenie na budowę (gmina) to dostaniesz odmowę ze względu na plan. Tam gdzie zgłoszenie jedynie, np. altanka (starostwo) to również dostaniesz odmowę ze względu na plan zagospodarowania. Jedynie co...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=87385Temat: Decyzje o warunkach zabudowy i plany - pomogę !!!
Rafallogi Budynek gospodarczy to nie garaż! Nie możesz oficjalnie postawić garażu na zgłoszenie. Jesli to napiszesz organ (starosta) wniesie sprzeciw i wyda decyzję zobowiązującą cię do uzyskania pozwolenia na budowę planowanego budynku. Na zgłoszenie możesz postawić budynek gospodarczy do 25 m kw. (w gospodarstwie rolnym do 35 m kw.). Jak będziesz go użytkował - to twoja sprawa, choć niezupełnie, bo zgodnie z przepisami użytkując budynek gospodarczy jako garaż powinieneś wystąpić o zmianę sposobu użytkowania. Czy ktoś to sprawdza? Nie wiem, na razie chyba nie. Jeśli chodzi o odległości od granicy i od drogi, ... (wąska działka) lub zgoda sąsiada (albo jego budynek w granicy) urząd może zgodzić się na lokalizację (choć pojęcie "wąska" może być różnie interpretowane, a zgodę na ostępstwo wg przepisów wydaje ministerstwo transportu i budownictwa). I jeszcze jedno: zbudujesz w granicy, jeśli po drugiej jej stronie jest już inny budynek, jeśli nie, to najbliżej w odległości 1,5 metra. Oskar- nie dało mi spokoju...
Źródło: betaforum.muratordom.pl/showthread.php?t=13318


Temat: zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego
witaj Tak ogólnie odpowiadając, to można zamienić sposoby użytkowania między domem a budynkiem gospodarczym, ciekawy pomysł, ciekawe czy ktoś miał kiedykolwiek taką potrzebę :-) Masz jakiś budynek i chcesz w nim ... być identyczna jak obok, tylko niech nie koliduje z funkcją obok. Jeśli problem dotyczy dwóch budynków w szczerym polu i w trakcie wydawania decyzji o warunkach zabudowy, okazałoby się, że nie są spełnione wymogi do wydania decyzji w zakresie np braku zabudowanej sąsiedniej działki, to sprawdzasz jaka jest średnia wielkość gospodarstwa rolnego w gminie na ten rok i jeśli brakuje Ci trochę ziemi do tej wielkości, to wystarczy że od kogoś wydzierżawisz brakujący grunt, nie musi do Ciebie przylegać a następnie wójt wyda ci zaświadczenie o wielkości prowadzonego gospodarstwa, uwzględniające oczywiście wydzierżawiony grunt. w przypadku dzierżawy to niech już wójt rozstrzyga,czy ma to być akt notarialny czy wpis w księgę wieczystą czy tylko jakaś umowa... Gdy spełniasz wymóg wielkości gospodarstwa to przy projekcie decyzji ... zgłoszenie albo na pozwolenie na budowę, to zależy od zakresu robót budowlanych potrzebnych do zmiany funkcji..
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=159406


Temat: „Zgłoszenie” budowy budynku gospodarcze
Mam problem z formalnościami związanymi ze „zgłoszeniembudowy budynku gospodarczego jako rolnik. Starostwo opierając się na definicji zabudowy zagrodowej z rozp.min.infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie odmawia mi prawa do wybudowania budynku gospodarczego na podstawie art.29 ust.1 pkt1 lit.a ustawy prawo budowlane. („Zabudowie zagrodowej - należy przez to rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych” „Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: 1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m” Starostwo twierdzi (i wydało w tej sprawie decyzję-sprzeciw), że skoro na mojej działce wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego znajduje się obecnie tylko budynek mieszkalny, to jako rolnik nie mam prawa uzupełnić swojej zabudowy zagrodowej o budynek gospodarczy. Inaczej zdaniem Starostwa wyglądałaby ta sprawa gdyby oprócz budynku mieszkalnego na działce był jeszcze inny budynek (inwentarski lub gospodarczy). Uważam, że rację mam ja twierdząc, że realizacja mojego zamiaru ma uzupełnić zabudowę zagrodową. Użycie spójnika „lub” pomiędzy określeniami budynków w definicji zabudowy zagrodowej powoduje, że do czynienia z zabudową zagrodową mamy w przypadku, gdy na działce siedliskowej występuje co najmniej jeden z budynków określonych w...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=31721


Temat: działka budowlana
Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa (art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego): * obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: 1. parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, 2. płyt do składowania obornika, 3. szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 ... parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki; * indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę; * altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do ... * budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei; * ... określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; zwolnienie to nie dotyczy obiektów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska; * gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa; * obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem ... płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, * przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych , kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, * urządzeń pomiarowych, ... podziemnych, 3. piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł; * obiektów małej architektury; * ogrodzeń; * obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów ... geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody; * instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu.
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=8013


Temat: pytanie o ogrodzenie i wodę
1) Ogrodzenie można stawiać bez pozwoleń i zgłoszeń pod warunkiem, że nie jest ono ustawione od drogi publicznej czy innych miejsc publicznych (dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych). Nie ma znaczenia jakie to będzie ogrodzenie, czy na murku z siatki, czy pełne murowane, byle nie przekraczało wysokości 2,20 m. Jeżeli tych warunków nie możemy zachować wówczas niezbędne jest zgłoszenie do właściwego Starostwa Powiatowego. 2) Garaż bez wyjątku na pozwolenie na budowę... Proponuję raczej postawić parterowy budynek gospodarczy do 25 m2 - na zgłoszenie do Starostwa, bez wspominania komukolwiek, że to będzie garaż i zawsze się tego wypierać . Należy pamiętać, że budynek gospodarczy to również miejsce do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych, więc jakby ktoś pytał to właśnie coś ci się zepsuło ... wodnoprawnego. 2. Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Nie stanowi zwykłego korzystania z wód: 1) nawadnianie gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni; 2) pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę; 3) korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej; 4) rolnicze wykorzystanie ścieków ... budowie studni nie przekraczać 30 m głębokości, przy eksploatacji nie przekraczać 5 m3 / dobę poboru wody i wszystko to ładnie opisać na zgłoszenie do właściwego Starostwa Powiatowego Wymagania techniczne dla studni są opisane w rozdziale 6 (§ 31-33) rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (podano wymagane odległości od studni oraz kilka innych niezbędnych informacji).
Źródło: forum.poradnikogrodniczy.pl/viewtopic.php?t=3659


Temat: GRUPA WIELICKA (Powiat Wielicki)
Witam Mam pytanie do osób które już odebrały budynki. A mianowicie chodzi o postawienie legalnie garażu na działce. Garaż mozna mieć taki blaszak legalnie na czas budowy, a co później ? jak to zalegalizować ? coś tam mi świta, że na zgłoszenie trzeba to robić i nie jako garaż tylko jako pomieszczenie gospodarcze i jest chyba ograniczenie do jakiejś tam poweirzchni. bawił się ktoś w takie coś ? znalazłem takie cos w prawie budowlanym: Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: 1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, b) płyt do składowania obornika, c) szczelnych ... o powierzchni zabudowy do 21 m2; 2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki; 3) indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę; 4) altan i obiektów gospodarczych na ... m przy dachach płaskich; 5) wiat przystankowych i peronowych; 6) budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność ... do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; 13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na ... brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych; 19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych; 20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych; 22) obiektów małej architektury; 23) ogrodzeń; W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia ... W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji....
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=81070


Temat: Dziennik Truskawek
Moje zapiski: Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, 3) indywidualnych ... 1229). Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, o przepustowości do 5m3/d, nie wymaga pozwolenia na budowę (ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz.U.106/00 poz. 1126 art. 29 ustęp 1 pkt 1p.pkt d), natomiast wymaga zgłoszenia właściwemu organowi - urząd gminy (Prawo Budowlane art. 30 ustęp 1 pkt 1). Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001r. (Dz.U.140/01 poz. 1585) w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykłego korzystania z wód nie wymagają pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Osadnik gnilny zgodnie z RMGPiB z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 15/99 r. poz.140 §37) może być usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej (odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej, osadnika gnilnego), powinny być szczelne, o przekroju co najmniej 11 ... i na potrzeby gospodarcze od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzone są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód - 30 m. Odległość osadnika gnilnego od studni dostarczającej wodę do picia i na potrzeby gospodarcze - 15 m (Dz.U. Nr 116/91r. poz. 503 §8; Dz.U. Nr 15/99 r. poz.140 §31). Odległość oczyszczalni ścieków od granicy...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=70361


Temat: Hm, mam wzizt, ale
poniżej cetat z obecnych przepisów na co nie trzeba pozwolenia na budowę: Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: 1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, b) płyt do składowania obornika, c) szczelnych zbiorników na gnojówkę ... oraz ich otulin, 3) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych, ... gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż w okresie 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; zwolnienie nie dotyczy obiektów związanych z przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, 6) altan i obiektów gospodarczych na ... płaskich, 7) ogrodzeń, 8) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody, 9) obiektów gospodarczych przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej, położonych na gruntach leśnych Skarbu...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=13259


Temat: Czy zawsze potrzebny jest kierownik budowy?
bez pozwolenia na budowe Art. 29. (73) 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: 1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętoÂści konstrukcji nie większej niż 4,80 m, b) płyt do składowania obornika, c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemnoÂści ... budynków gospodarczych, wiat i altan o powierzchni zabudowy do 10 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 1.000 m2 powierzchni działki, 3) indywidualnych przydomowych oczyszczalni Âścieków o wydajnoÂści do 7,50 m3 na dobę, 4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokoÂści do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, 5) wiat przystankowych i peronowych, 6) budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 ... i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie okreÂślonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie póÂźniej niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy okreÂślonego w zgłoszeniu; zwolnienie to nie dotyczy obiektów, które mogą znacząco oddziaływać na Âśrodowisko w rozumieniu przepisów o ochronie Âśrodowiska, 13) obiektów gospodarczych przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki ... zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, 20) przyłączy do budynków: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, 21) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i ... architektury, 23) ogrodzeń, 24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych, ... rezerwatów przyrody. 2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: 1) remoncie istniejących obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków, jeżeli nie obejmuje on zmiany lub ... w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, 3) przebudowie i remoncie przyłączy do budynku: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, 4) dociepleniu Âścian budynków o wysokoÂści do 12 m, 5) utwardzeniu powierzchni gruntu...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=59210