gatti portal

Temat: [Powiat Wrocławski] Inwestycje drogowe
ławie betonowej ok. 300 mb - ułożenie obrzeża betonowego na ławie betonowej ok. 69 mb - wykonanie podbudowy z miału kamiennego pod chodnik ok. 93 m2 - wykonanie warstwy mrozoochronnej ok. 1098 m2 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na drodze i wjazdach ok. 830 m2 - wykonanie podbudowy z chudego betonu ok. 240 m2 - wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o gr. 6 cm ok. 818 m2 - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna gr. 4 cm ok. 818 m2 - wykonanie dublowanej nawierzchni z betonu C35/40 - wykonanie ścieków z kostki betonowej ok. 117 mb - regulacja istniejących wpustów deszczowych i innych elementów sieci Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiają przedmiary robót stanowiące załącznik do SIWZ oraz specyfikacja techniczna. Wszystkie ... pok. nr 1. 7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 % Wadium - 20.000 zł 9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert 10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ... 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji - wykażą się realizacją przynajmniej dwóch robót instalacyjno-budowlanych: instalacyjnych o kwocie powyżej...
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=1393